PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC