PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:10:19 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:09:02 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai15:59:54 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01267
4Khách vãng lai14:52:38 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai14:38:06 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16231
6Khách vãng lai14:08:41 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
7Khách vãng lai13:32:24 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai13:28:09 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6899
9Khách vãng lai12:32:36 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=338
10Khách vãng lai12:27:36 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
11Khách vãng lai12:27:14 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16229
12Khách vãng lai12:19:55 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16222
13Khách vãng lai11:45:04 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai10:49:09 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
15Khách vãng lai10:30:30 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01262
16Khách vãng lai10:30:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01258
17Khách vãng lai10:30:27 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01267
18Khách vãng lai10:30:26 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01264
19Khách vãng lai10:30:25 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01265
20Khách vãng lai10:30:24 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01260
21Khách vãng lai10:30:23 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01256
22Khách vãng lai10:30:22 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01257
23Khách vãng lai10:30:21 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01268
24Khách vãng lai10:30:20 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01270
25Khách vãng lai10:30:18 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01261
26Khách vãng lai10:30:17 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01266
27Khách vãng lai10:30:16 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01259
28Khách vãng lai10:30:15 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01263
29Khách vãng lai10:30:14 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16426
30Khách vãng lai10:30:13 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16421
31Khách vãng lai10:30:12 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16428
32Khách vãng lai10:30:12 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16419
33Khách vãng lai10:30:11 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16417
34Khách vãng lai10:30:09 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16420
35Khách vãng lai10:30:08 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16424
36Khách vãng lai10:30:07 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16416
37Khách vãng lai10:30:06 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16427
38Khách vãng lai10:30:05 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16418
39Khách vãng lai10:29:59 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16422
40Khách vãng lai10:29:58 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16425
41Khách vãng lai10:29:57 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16429
42Khách vãng lai10:29:55 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
43Khách vãng lai10:29:54 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16415
44Khách vãng lai10:15:58 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01270
45Khách vãng lai10:15:57 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01266
46Khách vãng lai10:15:56 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01265
47Khách vãng lai10:15:55 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01257
48Khách vãng lai10:15:54 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01267
49Khách vãng lai10:15:51 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01264
50Khách vãng lai10:15:50 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01260
51Khách vãng lai10:15:39 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01258
52Khách vãng lai10:15:29 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01262
53Khách vãng lai10:15:28 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01268
54Khách vãng lai10:15:24 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01259
55Khách vãng lai10:15:23 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01261
56Khách vãng lai10:15:22 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01263
57Khách vãng lai10:15:21 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01256
58Khách vãng lai10:14:16 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16428
59Khách vãng lai10:14:11 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16415
60Khách vãng lai10:14:10 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16422
61Khách vãng lai10:14:07 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16426
62Khách vãng lai10:14:03 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16424
63Khách vãng lai10:14:02 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16425
64Khách vãng lai10:13:58 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16421
65Khách vãng lai10:13:57 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16429
66Khách vãng lai10:13:56 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16420
67Khách vãng lai10:13:50 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16417
68Khách vãng lai10:13:49 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16416
69Khách vãng lai10:13:47 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16418
70Khách vãng lai10:13:45 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16427
71Khách vãng lai10:13:44 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16419
72Khách vãng lai10:02:17 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
73Khách vãng lai09:10:20 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=351
74Khách vãng lai08:36:38 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01792
75Vũ Văn Thiệp08:33:26 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
76Khách vãng lai08:33:12 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai08:33:05 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:12:48 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
79Khách vãng lai07:45:51 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16212
80Khách vãng lai04:57:33 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
81Khách vãng lai03:51:35 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
82Khách vãng lai03:35:39 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
83Khách vãng lai02:45:57 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
84Khách vãng lai01:49:40 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
85Khách vãng lai00:29:21 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00912
18 1 2019