PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
Video hướng dẫn Đăng nhập

 UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

 

        
   

Số:       /KH-THTH      

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             

                      Thái Hòa, ngày       tháng 7 năm 2019

 

                                                                       KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

 

            Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vể việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019- 2020;

           Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-PGD&ĐT ngày 10/5/2019 của PGD&ĐT Bình Giang về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Thái Hòa;

Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường,

        Trường Tiểu học Thái Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu.

1.  Tổ chức tuyển sinh lớp 1 đảm bảo quyền được học tập của HS, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục của địa phương

- Nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu và tránh việc chạy trường, chạy lớp;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và điều kiện học tập giữa các lớp;

- Không tổ chức các lớp chọn dưới bất kỳ hình thức nào;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong tuyển sinh nhằm hạn chế tối đa việc chạy trường, chạy lớp.

2. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt  “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9/2019”; huy động  sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em được đến trường. Làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Có giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì và giữ vững số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày.

3. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với UBND xã điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

         II. Chỉ tiêu

          Tổng số trẻ 6 tuổi dự kiến huy động vào lớp 1:  145 học sinh

                                      Trong đó:

          + Tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi có hộ khẩu tại xã.

          + Tuyển sinh trẻ 6 tuổi không có hộ khẩu tại xã đảm bảo tổng số HS không quá 175 em.                 

          Số lớp 1 năm học 2019 - 2020: 5 lớp - 100% học 2 buổi/ ngày.

          III. Tổ chức tuyển sinh

          1. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển

          2. Đối tượng tuyển sinh.

            Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013); trẻ em khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sống trên địa bàn xã.

          3. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin vào lớp 1 ( mẫu do Phòng GD&ĐT quy định);

- Bản sao giấy khai sinh  (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã, thị trấn;

          - Bản sao (không cần công chứng) giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi ( nếu có).

          4. Thời gian tuyển sinh

- Từ 7h30' ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019.

- Ngày 25/7/2019: Duyệt kết quả tuyển sinh với PGD&ĐT.

- Ngày 30/7/2019: Công bố kết quả tuyển sinh.

          5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.

         Năm học 2019 - 2020 nhà trường dự kiến tuyển sinh 145 em học sinh 6 tuổi trên địa bàn xã Thái Hòa và một số trẻ 6 tuổi nơi khác (tối đa 175 em); chia thành 5 lớp.

IV. Tổ chức thực hiện

          1. Đối với nhà trường

           - Căn cứ biên chế năm học 2019 - 2020, xây dựng kế hoạch phối hợp huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

          - Chỉ đạo giáo viên chuyên trách rà soát trẻ 6 tuổi trở lên của xã chưa vào lớp 1, thống kê số trẻ 6 tuổi chưa qua Mẫu giáo ( nếu có ).

          - Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Các ban ngành, đoàn thể địa phương, các trưởng thôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động 100% trẻ 6 tuổi của xã vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 đạt kết quả tốt.

          - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thông báo thời gian cụ thể để tiếp nhận học sinh.

          - Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

          - Hướng dẫn CMHS làm hồ sơ tuyển vào lớp 1 năm học 2019 - 2020.

          - Nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp 1, với đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

     2. Thành lập Hội đồng tuyển sinh

- Đ/c Vũ Văn Thiệp - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng.

- Đ/c Đào Thị Loan - Tổ trưởng Tổ 1+2+3 - Phó chủ tịch Hội đồng.

- Các ủy viên khác là CBGV, giáo viên dạy lớp 1 năm học 2018 - 2019(có phụ lục kèm theo).

          3. Phân công nhiệm vụ:

- Đ/c Vũ Văn Thiệp - PHT - CTHĐ xây dựng kế hoạch, ra quyết định tuyển sinh, viết thông báo nhờ đài truyền thanh xã thông báo lịch tuyển sinh.

- Đ/c Đào Thị Loan - PCTHĐ

+ Kiểm tra hồ sơ HS sau tuyển sinh;

+ Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh;

+ Phụ trách CSVC.

- Các đ/c ủy viên là CBGV phụ trách các mảng công việc về CSVC; giáo viên làm nhiệm vụ tuyển sinh đối chiếu các hồ sơ của HS, nếu các văn bản khớp với nhau thi ghi vào mặt sau giấy khai sinh: “Đã đối chiếu khớp với giấy khai sinh và hộ khẩu.”.  Giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ HS cùng kí xác nhận vào giấy khai sinh đó để làm hồ sơ trong quá trình học tiểu học.

     4. Công tác chuẩn bị

Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT, của trường và công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh (CSVC, đội ngũ, các hồ sơ liên quan…) trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

      5. Công tác phối hợp

Nhà trường phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị  các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh (CSVC, đội ngũ, các hồ sơ liên quan…) trên địa bàn xã bắt đầu từ ngày 15/7/2019 đến ngày 24/7/2019.

          6. Chế độ thông tin báo cáo.

- Ngày 05/7/2019: Duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 với Phòng GD&ĐT Bình Giang.

- Ngày 08/7/2019: Trường báo cáo Kế hoạch tuyển sinh của trường UBND xã.

- Ngày 10/7/2019: Thông báo, niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của nhà trường năm học 2019 - 2020.

- Ngày 18/7/2019 đến 24/7/2019: Tổ chức tuyến sinh, xét duyệt tại trường.

- Ngày 25/7/2019: Duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT; công bố kết quả tuyển sinh;

      Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Thái Hòa năm học 2019 - 2020. Đề nghị toàn thể CBGV, NV nghiên cứu kỹ kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để giải quyết kịp thời./.

  

Nơi nhận:                                                
 
- PGD&ĐT huyện Bình Giang(để b/c);                    

 - UBND xã Thái Hòa(để b/c);

- CBGV (để thực hiện);

- Lưu VT.    

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Thiệp

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Vũ Văn Thiệp

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Đào Thị Loan

Tổ trưởng

Tổ 1+2+3

Phó CT HĐ

 

3

Phạm Thị Lan

VT-KT

Uỷ viên

 

4

Vũ Thị Thu Hà

YT-TQ

Ủy viên

 

5

Vũ Thị Huyền

TBTTND

Ủy viên

 

6

Nguyễn Thị Thanh Nhài

GV

Ủy viên

 

7

Chu Thị Thơm

GV

Ủy viên

 

8

Lê Thị Thúy Hằng

GV

Ủy viên

 

9

Vũ Thị Thủy

GV

Ủy viên

 

10

Phạm Thị Thu Hương

GV

Ủy viên

 

 

(Danh sách có 10 người)

                                                                                                                                              

 
 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức cho học sinh các khối lớp làm bài kiểm tra trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng tránh Covid-19 nhằm giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức từ ngày 24/3/202 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 22 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 với Học sinh, Giáo viên, Nhà trường. ... Cập nhật lúc : 17 giờ 48 phút - Ngày 9 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Sáng ngày 05/9/2019 Trường Tiểu học và THCS Thái Hòa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 48 phút - Ngày 7 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Tiểu học Thái Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2010. ... Cập nhật lúc : 7 giờ 31 phút - Ngày 17 tháng 7 năm 2019
Xem chi tiết
Cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Thái Hòa tham dự" Ngày Hội hiến máu" huyện Bình Giang đợt I năm 2019. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 51 phút - Ngày 23 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng ngày 26/3/2019, Chi đoàn, Liên Đội Trường Tiểu học Thái Hòa tổ chức Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày Hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 21 phút - Ngày 5 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng ngày 04/3/2019 Trường Tiểu học Thái Hòa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Javiko tổ chức chương trình ngoại khóa: Phòng tránh và ứng phó xâm hại trẻ em. ... Cập nhật lúc : 23 giờ 45 phút - Ngày 11 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Thứ bảy ngày 19/01/2019, Trường Tiểu học Thái Hòa tổ chức cho các em học sinh đi tham quan trải nghiệm tại Văn Miếu Mao Điền- Trang trại Giáo dục Erahouse. ... Cập nhật lúc : 22 giờ 38 phút - Ngày 22 tháng 1 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 18/01/2019 học sinh lớp 4 của 18 trường tiểu học trong huyện dự giao lưu " Trạng Nguyên nhỏ tuổi" lớp 4. Trường Tiểu học Thái Hòa có 6 em tham dự. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 58 phút - Ngày 22 tháng 1 năm 2019
Xem chi tiết
Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hưng Yên trao tặng 22 suất quà trị giá 7 600 000 đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. ... Cập nhật lúc : 0 giờ 56 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2013 - 2014
Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2013 - 2014
Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2013 - 2014
Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2013 - 2014
Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 3 năm học 2013 - 2014
Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 2 năm học 2013 - 2014
100 trò chơi dân gian hay
Quyết định Số: 28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Quyết định Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012
Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012
Thông tư 41: ban hành điều lệ trường tiểu học
Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học. THCS...
Thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Đề thi Viết chữ đẹp đợt I từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2011 - 2012
12345
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG